ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Σε τι εξυπηρετεί ;

Είναι μια διοικητική πράξη που επιτρέπει την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε οικόπεδο ή γήπεδο, που προβλέπονται στις μελέτες που την συνοδεύουν δεδομένου ότι οι εργασίες αυτές είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις. Ειδικότερα, οικοδομική άδεια απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στο άρθρο 29, Ν. 4495/2017.

Στην έννοια των οικοδομικών εργασιών για ανέγερση νέας οικοδομής ή προσθήκης σε υφιστάμενη οικοδομή, περιλαμβάνονται και όλες εκείνες οι εργασίες που καθιστούν το κτίριο άρτιο για λειτουργία, όπως οι εργασίες για την κατασκευή περιτοιχίσεων, ή περιφράξεων, βόθρων, υπογείων δεξαμενών νερού, εκσκαφών, επιχώσεων, κοπής δένδρων.

ε - αδειες_edited.jpg

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ δικαιολογητικά μελέτες

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος  «έλεγχος και προστασία του δομημένου Περιβάλλοντος» για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας προβλέπεται ότι υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό σύστημα τα εξής δικαιολογητικά και μελέτες, όπου απαιτούνται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:

 1. Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων – αναλήψεων.

 2. Εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων, όπου απαιτούνται. Όπου απαιτείται έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, προσκομίζεται και βεβαίωση περί μη υποβολής ένστασης ή η απόφαση του ΠΕ.Σ.Α.

 3. Τίτλοι ιδιοκτησίας, πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό φύλλο και απόσπασμα κτηματογραφικού διαγράμματος για κάθε ακίνητο.

 4. Αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας των τυχόν υφιστάμενων κτισμάτων.

 5. Αρχιτεκτονική μελέτη, στην οποία εμπεριέχεται η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και η μελέτη προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, όπου απαιτείται.

 6. Στατική μελέτη.

 7. Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

 8. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

 9. Μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου.

 10. Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων.

 11. Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις για την πυροπροστασία, όπου απαιτείται.

 12. Μελέτη καυσίμου αερίου εγκεκριμένη από την αρμόδια εταιρεία παροχής αερίου.

 13. Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου, όπου απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 305/1996 (Α’ 212).

 14. Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων (ΣΔΑ) σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/2010 (ΦΕΚ 1312/Β).

 15. Συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπόμενων χώρων στάθμευσης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 1221/1981 (Α’ 292), και πιστοποιητικό μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο ή καταχώρισής της στο κτηματολογικό γραφείο. Σε περίπτωση εξαγοράς, αντί της συμβολαιογραφικής δήλωσης υποβάλλεται αποδεικτικό καταβολής της απαιτούμενης εισφοράς.

 16. Αιτιολογική έκθεση της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1577/1985 (Α’ 210).

 17. Αποδεικτικά κατάθεσης των απαιτούμενων εισφορών του ιδιοκτήτη του έργου υπέρ του Δημοσίου, ΕΦΚΑ και δήμου.

 18. Αντίγραφο απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο που αφορά την καταβολή της συμφωνηθείσας αμοιβής των μελετητών μηχανικών, καθώς και το ΦΕΜ αυτής.

 Είναι γεγονός  πως τα έγγραφα που απαιτούνται για την έκδοση μιας άδειας δόμησης είναι αρκετά και η ηλεκτρονική υποβολή & έκδοση των αδειών δεν έχει μειώσει το φόρτο των μελετών και εγκρίσεων που απαιτούνται προς αυτό. Το γραφείο μας έρχεται να σας απαλλάξει από την απαιτούμενη γραφειοκρατεία και να αναλάβει σε συνεννόηση με εσάς την συλλογή των παραπάνω εγγράφων. Επιπροσθέτως αναλαμβάνουμε και την διεκπεραίωση των μελετών με λογισμικά τελευταίας τεχνολογίας και ενημερωμένα με τις πιο πρόσφατες νομοθεσίες - τεχνικούς κανονισμούς.

Μελέτες που αναλαμβάνουμε

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ

Screenshot (194).png

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ / ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΙΔΑΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΔΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ CORFU CIVIL ENGINEER
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΙΔΑΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΔΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ CORFU CIVIL ENGINEER
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΙΔΑΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΔΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ CORFU CIVIL ENGINEER

Κόστος 

κατασκευής οικοδομής

Θέλετε να υπολογίσετε κατά προσέγγιση το κόστος κατασκευής του ακινήτου σας; Η παρακάτω μηχανή υπολογισμού θα σας βοηθήσει, όμως προσοχή το κόστος που προκύπτει είναι ενδεικτική.

οικοδομική άδεια πολιτικός μηχανικός
οικοδομική άδεια πολιτικός μηχανικός
οικοδομική άδεια πολιτικός μηχανικός
οικοδομική άδεια πολιτικός μηχανικός
οικοδομική άδεια πολιτικός μηχανικός
οικοδομική άδεια πολιτικός μηχανικός
οικοδομική άδεια πολιτικός μηχανικός
οικοδομική άδεια πολιτικός μηχανικός
οικοδομική άδεια πολιτικός μηχανικός
οικοδομική άδεια πολιτικός μηχανικός

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΙΔΑΡΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ, ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ, ΣΤΑΤΙΚΕΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ, ΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ,α ΑΔΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΜΑΚΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΚΟΣΤΟΣ, προκατασκευασμενα σπιτια, προκατ, οικονομικη δομηση