ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Σε τι εξυπηρετεί ;

Είναι μια διοικητική πράξη που επιτρέπει την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε οικόπεδο ή γήπεδο, που προβλέπονται στις μελέτες που την συνοδεύουν δεδομένου ότι οι εργασίες αυτές είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις. Ειδικότερα, οικοδομική άδεια απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 4067/2012.

Στην έννοια των οικοδομικών εργασιών για ανέγερση νέας οικοδομής ή προσθήκης σε υφιστάμενη οικοδομή, περιλαμβάνονται και όλες εκείνες οι εργασίες που καθιστούν το κτίριο άρτιο για λειτουργία, όπως οι εργασίες για την κατασκευή περιτοιχίσεων, ή περιφράξεων, βόθρων, υπογείων δεξαμενών νερού, εκσκαφών, επιχώσεων, κοπής δένδρων.

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΙΔΑΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΔΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ CORFU CIVIL ENGINEER

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ δικαιολογητικά μελέτες

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος  «έλεγχος και προστασία του δομημένου Περιβάλλοντος» για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας προβλέπεται ότι υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό σύστημα τα εξής δικαιολογητικά και μελέτες, όπου απαιτούνται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:

 1. Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων – αναλήψεων.

 2. Εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων, όπου απαιτούνται. Όπου απαιτείται έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, προσκομίζεται και βεβαίωση περί μη υποβολής ένστασης ή η απόφαση του ΠΕ.Σ.Α.

 3. Τίτλοι ιδιοκτησίας, πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό φύλλο και απόσπασμα κτηματογραφικού διαγράμματος για κάθε ακίνητο.

 4. Αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας των τυχόν υφιστάμενων κτισμάτων.

 5. Αρχιτεκτονική μελέτη, στην οποία εμπεριέχεται η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και η μελέτη προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, όπου απαιτείται.

 6. Στατική μελέτη.

 7. Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

 8. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

 9. Μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου.

 10. Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων.

 11. Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις για την πυροπροστασία, όπου απαιτείται.

 12. Μελέτη καυσίμου αερίου εγκεκριμένη από την αρμόδια εταιρεία παροχής αερίου.

 13. Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου, όπου απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 305/1996 (Α’ 212).

 14. Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων (ΣΔΑ) σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/2010 (ΦΕΚ 1312/Β).

 15. Συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπόμενων χώρων στάθμευσης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 1221/1981 (Α’ 292), και πιστοποιητικό μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο ή καταχώρισής της στο κτηματολογικό γραφείο. Σε περίπτωση εξαγοράς, αντί της συμβολαιογραφικής δήλωσης υποβάλλεται αποδεικτικό καταβολής της απαιτούμενης εισφοράς.

 16. Αιτιολογική έκθεση της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1577/1985 (Α’ 210).

 17. Αποδεικτικά κατάθεσης των απαιτούμενων εισφορών του ιδιοκτήτη του έργου υπέρ του Δημοσίου, ΕΦΚΑ και δήμου.

 18. Αντίγραφο απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο που αφορά την καταβολή της συμφωνηθείσας αμοιβής των μελετητών μηχανικών, καθώς και το ΦΕΜ αυτής.

 Είναι γεγονός  πως τα έγγραφα που απαιτούνται για την έκδοση μιας άδειας δόμησης είναι αρκετά. Το γραφείο μας έρχεται να σας απαλλάξει από την απαιτούμενη γραφειοκρατεία και να αναλάβει σε συνεννόηση με εσάς την συλλογή των παραπάνω εγγράφων. Επιπροσθέτως αναλαμβάνουμε και την διεκπεραίωση των μελετών με λογισμικά τελευταίας τεχνολογίας και ενημερωμένα με τις πιο πρόσφατες νομοθεσίες - τεχνικούς κανονισμούς.

Μελέτες

που εκπονεί το γραφείο μας

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ / ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Κόστος 

κατασκευής οικοδομής

Θέλετε να υπολογίσετε κατά προσέγγιση το κόστος κατασκευής του ακινήτου σας; Η παρακάτω μηχανή υπολογισμού θα σας βοηθήσει, όμως προσοχή το κόστος που προκύπτει είναι ενδεικτική.

Εκτέλεση Εργασιών Μικρής Κλίμακας

ΠΟΥ επιτρέπεται χωρίς άδεια δόμησης

Η εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας χωρίς έκδοση άδειας δόμησης είναι επιτρεπτή, εφόσον, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ.2 της παρούσας:

 

α) δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις,


β) τα οικόπεδα, τα γήπεδα ή τα κτίσματα στα όποια εκτελούνται δεν βρίσκονται
i.    σε δάσος, 
ii.    σε ρέμα, 
iii.    στον αιγιαλό ή στην παραλία, 
iv.    σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο όπου απαγορεύεται η δόμηση,
v.    σε περιοχή απολύτου προστασίας,
vi.    σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού, 
vii.    σε κτίρια που είναι στατικά επικίνδυνα, πριν αρθεί η επικδυνότητα
viii.    τμήμα κτιρίου που έχει κατασκευαστεί μετά τη θεσμοθέτηση παρόδιας στοάς και εμπίπτει σε αυτήν, 
ix.    σε ρυμοτομούμενα κτίρια με την επιφύλαξη της παρ. 2 β, του παρόντος άρθρου,
x.    παρά το όριο διεθνών, εθνικών, επαρχιακών, δημοτικών ή κοινοτικών οδών εντός ζώνης πλάτους 50% των οριζομένων από τη νομοθεσία περί ασφαλείας της υπεραστικής συγκοινωνίας.

Δικαιολογητικά για άδεια Μ.Κ.

α) αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα,

 

β) εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων, όπως δασαρχείου, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, όπου αυτές απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις, κατά περίπτωση,

 

γ) τεχνική έκθεση μηχανικού και προϋπολογισμός έργου,

 

δ) βεβαίωση για την υποβολή δήλωσης στο κτηματολόγιο ή πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου ή απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος ή, ελλείψει αυτού, το προσαρτώμενο σε δικαιοπραξία τοπογραφικό, διάγραμμα της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης,

 

ε) φωτογραφίες του ακινήτου,

 

στ) αντίγραφο της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης του κτιρίου, εφόσον υφίσταται κτίριο ή κτίσματα. Σε περίπτωση κτισμάτων ή διηρημένων ιδιοκτησιών, που έχουν υπαχθεί σε οποιονδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών, κατατίθεται βεβαίωση εξαίρεσης ή περαίωσης από την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την πράξη ή την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. ή βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής από το ηλεκτρονικό σύστημα του Τ.Ε.Ε. ή βεβαίωση εξόφλησης του τριάντα τοις εκατό (30%) του ενιαίου ειδικού προστίμου από το ηλεκτρονικό σύστημα του Τ.Ε.Ε., ανάλογα με τις διατάξεις του νόμου στον οποίο έχουν υπαχθεί,

 

ζ) δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, εφόσον οι εργασίες πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους, όπως ακάλυπτους χώρους οικοπέδου ή γηπέδου ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου, όπως όψεις, φέροντα οργανισμό, δώμα και στέγη.

Κόστος Άδειας Μικρής Κλίμακας

Πότε ΔΕΝ απαιτείται

1)    Για εργασίες εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής.

2)    Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτηρίου, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών που απαιτούνται για τη μετακίνηση των ΑΜΕΑ

3)    Εξωτερικοί χρωματισμοί, ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων, ή επισκευή επιχρισμάτων, ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων.

4)    Συντήρηση, επισκευή, διασκευή ή και τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτηρίων.

5)    Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα.

6)    Συντήρηση, επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων.

7)    Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μέτρων από το φυσικό έδαφος.

8)    Τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης καθώς και μέτρησης φυσικού αερίου (ρυθμιστές, μετρητές, παροχετευτικοί αγωγοί), εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), υπέργειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.

9) Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων

10)  Εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης/αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον».

11)  Τοποθέτηση η εγκατάσταση εξοπλισμού σε κτίρια (π.χ. ντουλάπες, γλάστρες, κ.λπ.), αλλαγή, τοποθέτηση ή/και αφαίρεση διαχωριστικών στοιχείων εξωστών.

12) Τοποθέτηση μικρής έκτασης μόνιμων διακοσμητικών και χρηστικών στοιχείων όπως αγάλματα, σιντριβάνια, εικονοστάσια, πάγκοι, τραπέζια ή πρόχειρων καταλυμάτων ζώων επιφάνειας έως 3 μ2 σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων.

13)  Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων ή γηπέδων υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει κτήριο με χρήση κατοικία, καθώς και σε κτήριο που διαθέτει οικοδομική άδεια ή υφίσταται νόμιμα, εφόσον δε θίγονται τα φέροντα στοιχεία του κτηρίου με χρήση κατοικίας

14)  Κατασκευή πέργκολας με ή χωρίς προσωρινά σκίαστρα επιφανείας έως 50 τ.μ., σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων, εφ’ όσον δεν απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις της περιοχής.

15)  Κατασκευές όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), αντηρίδες, πεζούλια σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων.

16)  Τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων, προστεγασμάτων, τεντών.

17)  Διάστρωση δαπέδου ακαλύπτου χώρου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν υπερβαίνει το 1/3 του ακαλύπτου χώρου.

18)  Διαμόρφωση εδάφους έως 0,80μ. από το φυσικό έδαφος για λόγους βελτίωσης του φυσικού του ανάγλυφου, με χρήση φυσικών ασύνδετων υλικών όπως χώμα και λιθοδομή χωρίς κονίαμα, χωρίς αλλοίωση της γενικής φυσικής γεωμορφολογίας του, της φυσικής κλίσης απορροής των ομβρίων υδάτων και των σταθμών αφετηρίας μέτρησης των υψομέτρων.

19)  Κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα. Έως 2,50 μ ύψους, πλάτους 2,50 μ. βάθους 1.00 μ.

20)  Κατασκευές για την τοποθέτηση μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος στα όρια των οικοπέδων γηπέδων ή εντός ακαλύπτων χώρων αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Διαβάστε αναλυτικά εδώ από την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ τον νόμο 4495/2017 σελ. 14-16

*η τιμή είναι ενδεικτική

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΙΔΑΡΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ, ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ, ΣΤΑΤΙΚΕΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ, ΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ,α ΑΔΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΜΑΚΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΚΟΣΤΟΣ, προκατασκευασμενα σπιτια, προκατ, οικονομικη δομηση

 • Grey Facebook Icon
 • Grey Twitter Icon
 • Grey Google+ Icon
 • Grey Instagram Icon

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ - CONTACT US

Κινητό (Mobile): 0030-699 713 3277 (& viber)

Email: michanikos.corfu@gmail.com / ioanevvasil@gmail.com 

Γραφείο (Office): 0030- 26616 00773 / 26630 95974

Διεύθυνση : (1) Πόλη Κέρκυρας Σταματίου Δεσύλλα 17 & (2) Σιδάρι , T.K. 49100

Address: Corfu Town Stamatiou Desylla 17 & Sidari, Corfu P.C. 49100

Διαφορετικά συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο

Fill the Contact Form below

© 2018 Τεχνικό Γραφείο Ιωάννης Βασιλειάδης Πολιτικός Μηχανικός Κέρκυρα

              Civil/Structural Engineer Services Corfu Vasileiadis Ioannis