top of page

Ανάρτηση Δασικών Χαρτών στο νησί της Κέρκυρας


Οι Δασικοί Χάρτες αποτελούν προαπαιτούμενο στάδιο για τη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου και καταρτίζονται από την ΕΚΧΑ Α.Ε. (Κτηματολόγιο Α.Ε.). Ο σκόπος των Δασικών Χαρτών είναι να διαχωρίσουν οριστικά τις δασικές εκτάσεις της Χώρας, που προστατεύονται από την Δασική Νομοθεσία, από τις μη δασικές εκτάσεις που συνήθως ανήκουν σε ιδιώτες. Φυσικά εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση των Ιονίων Νήσων (και της Κέρκυρας), όπου υπάρχει περίπτωση ύπαρξης δασικής έκτασης με ιδιωτικό ιδιοκτησιακό καθεστώς.


Η ανάρτηση των Δασικών Χαρτών γίνεται ηλεκτρονικά σε ειδικό διαδικτυακό χώρο και παρέχεται δικαίωμα άσκησης αντιρρήσεων κατά των περιεχομένων του, μέσα σε αυστηρό χρονικό διάστημα 60 ημερών για τους κατοίκους Ελλάδας και 80 ημερών για τους κατοίκους εξωτερικού. Η άσκηση των αντιρρήσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά από τον ίδιο διαδικτυακό χώρο της ανάρτησης.


Για το νησί της Κέρκυρας ήδη από το 2017 με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 38/Δ'/2018, έχουν κυρωθεί μερικώς οι δασικοί χάρτες για τις περιοχές των πρώην Κοινοτήτων Αλεπούς, Καναλιών, Κ. Κορακιάνας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.

Στην υπόλοιπα επικράτειας της νήσου Κέρκυρας με την απόφαση με ΑΔΑ: Ω3Σ4ΟΡ1Φ-4ΥΓ έχουν αναρτηθεί η προσωρινοί δασικοί χάρτες επί των οποίων δίνεται το δικαίωμα σε περίπτωση που απαιτείται η υποβολή ένστασης.


Μετά και από τον ντόρο που δημιουργήθηκε με τους αναρτημένους δασικούς χάρτες, τόσο όσο αφορά το περιεχομενό τους (κατάταξη πολλών εκτάσεων που αποδεδειγμένα δεν είναι δάση και συνιστούσαν εδώ και δεκαετίες ελαιώνες, αμπέλια και λοιπές καλλιεργήσιμες ή χορτολιβαδικές εκτάσεις) αλλά και όσο αφορά το πολύ μικρό χρονικό περιθώριο της υποβολής ενστάσεων - αντιρρήσεων, δεδομένης και της πανδημίας (Covid-19), δόθηκε από την ελληνική κυβέρνηση τόσο χρονική παράταση στην προθεσμία των αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών (μέχρι το Νοέμβριο του 2021), όσο και αποφασίστηκε εκτάσεις που καλύπτονται από φρύγανα και ασπάλαθους να εξαιρεθούν από το χαρακτηρισμό ως δασικές εκτάσεις. Ακόμη εφόσον χρειάζεται να κατατεθεί αντίρρηση από το θιγόμενο ιδιοκτήτη, τα παράβολα πλέον έχουν μειωθεί στο μισό.


Συγκεκριμένα προ της έκπτωσης του 50% που προβλέπεται να θεσμοθετηθεί τα παράβολα για τις αντιρρήσεις έχουν ως εξής:


α) Για εμβαδόν έκτασης έως και 100 τ.μ. των περιπτώσεων της παρ. 3 του άρθρου 2β του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, δέκα (10) ευρώ.

β) Για εμβαδόν έκτασης, έως και 1.000 τ.μ., εξαιρουμένων των περιπτώσεων του ως άνω σημείου α), σαράντα (40) ευρώ.

γ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ., ενενήντα (90) ευρώ.

δ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 10.000 τ.μ., εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.

ε) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 10.000 τ.μ. έως και 20.000 τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.

στ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ., επτακόσια (700) ευρώ.

ζ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ., χίλια τετρακόσια (1.400) ευρώ.

η) Για εμβαδόν έκτασης μεγαλύτερης των 300.000 τ.μ., τρεις χιλιάδες τριακόσια (3.300) ευρώ.


Αντιρρήσεις κατά του δασικού χάρτη μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον. Οι αντιρρήσεις αυτές αφορούν αποκλειστικά στον χαρακτήρα της έκτασης και όχι στο ιδιοκτησιακό της χαρακτήρα. Ο τελευταίος έτσι και αλλιώς αποδεικνύεται τίτλους ιδιοκτησίας, συμβόλαια αγοροπωλησίας κλπ.


Για την αποφυγή λανθασμένου συσχετισμού της θέσης του κάθε ακινήτου, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αποταθεί σε αρμόδιο μηχανικό, ο οποίος με εξειδικευμένη εργασία θα επιβεβαιώσει και θα κατατάξει αν το ακίνητο:


α)βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως ή εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου – δεν απαιτείται αντίρρηση


β)βρίσκεται εντός μη οριοθετημένου οικισμού – απαιτείται έκδοση πράξης χαρακτηρισμού, πριν την έκδοση οικοδομικής άδειας


γ) βρίσκεται σε περιοχή ΑΑ (αγρός που παρέμεινε αγρός) – δεν απαιτείται αντίρρηση


δ) βρίσκεται σε περιοχή ΑΔ (αγρός που δασώθηκε) – απαιτείται αντίρρηση


ε) βρίσκεται σε περιοχή ΔΑ (δάσος που έγινε αγρός – εκχέρσωση) – απαιτείται αντίρρηση


ζ) βρίσκεται σε περιοχή ΔΔ (δάσος ή δασική έκταση που παρέμεινε δάσος ή δασική έκταση) – απαιτείται αντίρρηση


η) βρίσκεται σε περιοχή ΠΑ (εκδόθηκε πράξη χαρακτηρισμού ως αγρός) – δεν απαιτείται αντίρρηση


θ) βρίσκεται σε περιοχή ΠΧ (τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού ως χορτολιβαδική έκταση) δεν απαιτείται αντίρρηση , εφόσον υπάρχουν αναγνωρισμένοι έναντι του Δημοσίου τίτλοι ιδιοκτησίας. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται αντίρρηση.


ι) βρίσκεται σε περιοχή ΠΔ (τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού ως δάσος ή δασική έκταση) – δεν απαιτείται αντίρρηση


ια) βρίσκεται σε κηρυγμένες αναδασωτέες εκτάσεις – απαιτείται αντίρρησηΓια την υποβολή αντίρρησης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει: α) να προσκομίσει Τοπογραφικό διάγραμμα σε ΕΓΣΑ87, β) να προσκομίσει έγγραφα που να τεκμηριώνουν το έννομο συμφέρον (τίτλοι κυριότητας, συμβόλαια κλπ.), γ) να καταβάλει το ειδικό τέλος αντιρρήσεων και δ) να δηλώσει εάν επιθυμεί την παράσταση τεχνικού συμβούλου κατά την εξέταση της αντίρρησής του.


Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων ακολουθεί η κύρωση του Δασικού Χάρτη, που τον καθιστά οριστικό και αμετάκλητο. Επομένως η άσκηση αντιρρήσεων κατά των εσφαλμένων χαρακτηρισμών κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την διασφάλιση των συμφερόντων των ιδιοκτητών γης.


Το γραφείο μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στην εξακρίβωση του χαρακτηρισμού της έκτασης της ιδιοκτησίας σας (ως δασικής ή μη) και στην κατάθεση αίτησης αντίρρησης σε περίπτωση που αυτό απαιτείται


- Δασικός χάρτης, τοπογραφικό, αντίρρηση, ένσταση, ΕΓΣΑ 87, Βασιλειάδης Ιωάννης Πολιτικός Μηχανικός

Featured Posts
Δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμη αναρτήσεις σε αυτήν τη γλώσσα
Μείνετε συντονισμένοι...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page