top of page

Παρουσίαση Σχεδίου Νόμου Εκσυγχρονισμού Χωροταξικής & Πολεοδομικής Νομοθεσίας


Εκτός σχεδίου δόμηση: Τέλος οι παρεκκλίσεις σε μια διετία


Για τριάντα χρόνια η «τακτοποίηση» των μεγάλων αυθαιρέτων της «Κατηγορίας 5».


Καταργείται η δυνατότητα μόνιμης νομιμοποίησής τους με εξαγορά συντελεστή δόμησης, μέσω της Τράπεζας Γης.


Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας», ο νομοθέτης – παράλληλα με την προσπάθεια του να περιορίσει την άναρχη εκτός σχεδίου δόμηση -, δίνει κίνητρα και «μπόνους» τετραγωνικών ώστε να τη συγκεντρώσει σε οργανωμένους υποδοχείς (τουριστικούς, επιχειρηματικούς, βιομηχανικούς) με ότι επιπτώσεις ενδέχεται να έχουν αυτές οι μεγάλες συγκεντρώσεις στον εξωαστικό χώρο.


Ειδικότερα, για την εκτός σχεδίου δόμηση προβλέπονται τα εξής:


. θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα, με ελάχιστο εμβαδόν 4.000 τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.), πρόσωπο σε εθνική, επαρχιακή, δημοτική οδό κατηγορίας Α (παρέχει δικαίωμα προσώπου για τη δόμηση σε παρόδια γήπεδα) ή σε κοινόχρηστο χώρο τουλάχιστον 45 μέτρων και ελάχιστο βάθος 50 μέτρα.


_ για τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις απαιτείται αρτιότητα 8 στρεμμάτων. Κατ’ εξαίρεση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα αγροτεμάχια κάτω των 8.000 τ.μ. και ελάχιστου εμβαδού 4.000 τ.μ. για την ανέγερση ξενοδοχειακών καταλυμάτων, εφόσον πληρούν ενεργειακά, περιβαλλοντικά ή πολεοδομικά κριτήρια που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι προϋποθέσεις.


• Οι ρυθμίσεις που αφορούν στο ελάχιστο πρόσωπο δεν ισχύουν για την ανέγερση εγκαταστάσεων αγροτικών εκμεταλλεύσεων και δραστηριοτήτων εφόσον εξυπηρετούνται από αγροτικούς ή δασικούς δρόμους, καθώς και ορειβατικών καταφυγίων, η ανέγερση των οποίων επιτρέπεται και σε γήπεδα που εξυπηρετούνται αποκλειστικά από μονοπάτια.


Κατ’ εξαίρεση θα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα και όσα γήπεδα έχουν πρόσωπο σε δημοτική οδό κατηγορίας Β (συνδέουν οδούς κατηγορίας Α, ή επαρχιακές, ή εθνικές και παρέχουν πρόσωπο μόνο σε οργανωμένους υποδοχείς). Σε αυτά θα μπορούν να ανεγείρονται εμπορικές αποθήκες, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ιδιωτικές κλινικές, κτίρια εμπορικών καταστημάτων και αμιγών κτιρίων γραφείων, κέντρα δεδομένων (Data Centres), επαγγελματικά εργαστήρια, βιοτεχνικές, βιομηχανικές εγκαταστάσεις καθώς και μια νέα κατηγορία ξενοδοχείων.


Πρόκειται για τα ιδιαιτέρως αναβαθμισμένα ή αναβαθμισμένα ξενοδοχεία που πληρούν, αντιστοίχως, τουλάχιστον έξι ή τουλάχιστον τέσσερα από τα παρακάτω κριτήρια:


α. Η ύπαρξη χώρου στάθμευσης εντός του γηπέδου με ελάχιστο αριθμό θέσεων ίσο με τον αριθμό των δωματίων/ διαμερισμάτων του καταλύματος.

β. Η ύπαρξη στεγασμένου χώρου στάθμευσης εντός του τουριστικού καταλύματος με ελάχιστο αριθμό θέσεων ίσο με τα τρία τέταρτα του αριθμού των δωματίων/ διαμερισμάτων του καταλύματος.

γ. Η διαθεσιμότητα μπαλκονιού ή βεράντας για το 50% των δωματίων ή διαμερισμάτων.

δ. Η ύπαρξη ελάχιστου εμβαδού υποδοχής 0,8 τ.μ. ανά κλίνη.

ε. Η ύπαρξη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων εμβαδού τουλάχιστον 100 τ.μ.

στ. Η ύπαρξη τουλάχιστον 1 κοινόχρηστης τουαλέτας για επισκέπτες ανά 25 κλίνες

ζ. Ελάχιστο εμβαδόν 25 τ.μ. για μονόκλινα δωμάτια, 30 τ.μ. για δίκλινα και 36 τ.μ. για τρίκλινα ή 42 τ.μ. για διαμερίσματα ενός χώρου, 55 τ.μ. για διαμερίσματα δύο χώρων, 75 τ.μ. για διαμερίσματα τριών χώρων και 25 τ.μ. επιπλέον για κάθε χώρο διαμερίσματος για διαμερίσματα τεσσάρων χώρων και άνω.

η. Πρέπει να έχει τουλάχιστον 2 σουϊτες.


Το κτίριο που ανεγείρεται σε εκτός σχεδίου οικόπεδο πρέπει να είναι ενιαίο όταν βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή, ή σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από την ακτογραμμή, ή σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από παραδοσιακούς οικισμούς. Στις περιπτώσεις αυτές, επιτρέπεται η διάσπασή τους σε περισσότερα κτίρια μόνο μετά από γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.


Επίσης, απαγορεύεται η ανέγερση κτισμάτων σε υποστυλώματα (PΙLΟΤΙS) ενώ το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των αγροτεμαχίων ορίζεται σε 10% της επιφανείας τους.


Όσον αφορά στους συντελεστές δόμησης για ξενοδοχεία προβλέπονται τα εξής:


α- για γήπεδα εμβαδού μέχρι 50 στρέμματα ο ΣΔ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,18.

β- για γήπεδα εμβαδού μέχρι 100 στρέμματα για μεν τα πρώτα 50 στρέμματα ορίζεται όπως στην περ. α’ (0,18) και για τα επιπλέον δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,15.

γ- για γήπεδα εμβαδού μεγαλύτερου των 100 στρεμμάτων δια μεν τα πρώτα 100 στρέμματα ορίζεται όπως στην περ. β’ για δε τα επιπλέον δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 0,10.

δ- προκειμένου περί ξενοδοχείων ιδιαιτέρως αναβαθμισμένων ή αναβαθμισμένων, ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει, αντιστοίχως, το 0,2 και το 0,19, σε όλη την έκταση του γηπέδου

ζ. Για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις ορίζεται σε 0,1.


Κατοικία εκτός σχεδίου έως 360 τ.μ


Για κτίρια κατοικίας η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση ορίζεται ως εξής:

Για γήπεδα εμβαδού μέχρι 2.000 τ.μ. τα 150 τ.μ.

Για γήπεδα εμβαδού μεγαλύτερου των 2.000 τ.μ. μέχρι και 4.000 τ.μ., για μεν τα πρώτα 2.000 τ.μ. τα 150 τ.μ., για δε τα λοιπά ίση με το γινόμενο του υπολοίπου εμβαδού του γηπέδου επί τον συντελεστή δομήσεως 0,018.

Για γήπεδα εμβαδού μεγαλύτερου των 4.000 τ.μ. μέχρι και 8.000 τ.μ., για μεν τα πρώτα 4.000 τ.μ. τα 186 τ.μ., για δε τα λοιπά ίση με το γινόμενο του υπολοίπου εμβαδού του γηπέδου επί τον συντελεστή δόμησης 0,018.

Για γήπεδα εμβαδού μεγαλυτέρου των 8.000 τ.μ., για μεν τα πρώτα 8.000 τ.μ. τα 258 τ.μ., για δε τα λοιπά ίση με το γινόμενο του υπολοίπου εμβαδού του γηπέδου επί τον συντελεστή δόμησης 0,009 μη δυναμένη σε καμία περίπτωση να υπερβεί τα 360 τ.μ.


Για τα αγροτεμάχια που είναι μικρότερα των τεσσάρων στρεμμάτων, οικοδομική άδεια θα μπορεί να εκδοθεί έως και δύο χρόνια από την ημέρα που θα δημοσιευθεί ο προωθούμενος νόμος για τον «Εκσυγχρονισμό της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας».


Για γήπεδα με εμβαδόν πολλαπλάσιο του κατά κανόνα αρτίου (4.000 τ.μ.), για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις κατάτμησης, η μέγιστη επιφάνεια κτιρίου ισούται με το άθροισμα του εμβαδού των κτιρίων που θα επιτρεπόταν να ανεγερθούν σε κάθε γήπεδο μετά την κατάτμηση, μειωμένη κατά 15%, και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

α) θα ανεγερθεί μια οικοδομή, και

β) το γήπεδο θα παραμείνει ενιαίο.


Μεγάλα αυθαίρετα τακτοποίηση για 30 έτη


Για τα μεγάλα αυθαίρετα της κατηγορίας 5 (υπερβάσεις άνω του 40% των πολεοδομικών μεγεθών κάλυψης, δόμησης και άνω του 20% του ύψους) έως τα τέλη Σεπτεμβρίου θα μπορούν να τακτοποιούνται για 30 χρόνια (μέσω του ισχύοντος νόμου 4495/2017 και των παρατάσεών του), αλλά δεν θα προβλέπεται πλέον η δυνατότητα νομιμοποίησης για πάντα, μέσω της αγοράς Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης από την Τράπεζα Γης (όταν και αν αυτή κάποτε λειτουργήσει) όπως προβλεπόταν.Kείμενο Σχέδιου Νόμου :

Poleodomiko_diavoulefsi_30_7_2020
.pdf
Download PDF • 1.22MB

Συνοπτική παρουσίαση Σχέδιου Νόμου:

Parous_final_poleod
.pdf
Download PDF • 291KB


Πηγή: https://www.tovima.gr/2020/07/31/finance/ektos-sxediou-domisi-telos-oi-parekkliseis-se-mia-dietia/


Βασιλειάδης Ιωάννης Πολιτικός Μηχανικός Κέρκυρα Σιδάρι Οικοδομικές Άδειες Τοπογραφικά Ενεργειακά Πιστοποιητικά Αυθαίρετα


Featured Posts
Δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμη αναρτήσεις σε αυτήν τη γλώσσα
Μείνετε συντονισμένοι...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page