top of page

EΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗ & ΑΛΛΑΓΕΣ


Υπερψηφίσθηκε το χωροταξικό νομοσχέδιο που είχε κατατεθεί στη Βουλή για τον εκσυγχρονισμό της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας σε συνέχεια της διαβούλευσης στην οποία είχε τεθεί από το περασμένο καλοκαίρι.


Πολλές οι μεταβολές που προβλέπονται από τις -εγκεκριμένες πλέον- σχετικές διατάξεις, επηρεάζοντας και τροποποιώντας μια σειρά χωροταξικών και πολεοδομικών θεμάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, στα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, την εκτός σχεδίου δόμηση, τη μεταφορά συντελεστή δόμησης, το Ν.4495/2017 και τις διαδικασίες πολεοδομικής αδειοδότησης, τη ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών, την απλοποίηση και τον εξορθολογισμό του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ Ν.4067/2012).


Ειδικότερα για την εκτός σχεδίου δόμηση, κεφάλαιο για το οποίο ασκήθηκε έντονη κριτική από επιμέρους μερίδες της κοινωνίας και του επιχειρηματικού κόσμου, οι μεταβολές είναι αρκετές και σημαντικές, με ιδιαίτερα χαρακτηριστική τη γενική μείωση ή και ακόμη μελλοντικά την απαγόρευση της δόμησης.


Συνοπτικά:


Καταργείται η κατά παρέκκλιση αρτιότητα (και κατά συνέπεια δυνατότητας ανοικοδόμησης) για τα ακίνητα κάτω των 4.000 τμ, όπως ίσχυε από το 1962, βάσει του χρόνου δημιουργίας του ακινήτου, των γεωμετρικών χαρακτηριστικών αυτού. Πλέον η ελάχιστη κατά κανόνα επιφάνεια προκειμένου να εκδοθεί οικοδομική άδεια για ένα εκτός σχεδίου ακίνητο (μεταξύ και άλλων προϋποθέσεων) δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 4 στρεμμάτων (*υφίστανται εξαιρέσεις).


Ωστόσο, προβλέπεται μεταβατική περίοδος 2 ετών για τους ιδιοκτήτες των επηρεαζόμενων ακινήτων προκειμένου να προχωρήσουν στην έκδοση Προέγκρισης βάσει των διατάξεων του Ν.4495/2017 με τους σήμερα ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις αρτιότητας, προκειμένου να γίνει ομαλή μετάβαση στις νέες συνθήκες. Στη συνέχεια θα πρέπει να εκδοθεί η Οικοδομική Άδεια, μέσα στο χρόνο ισχύος της Προέγκρισης.


Ειδικότερα η επίμαχη διάταξη της απαγόρευσης δόμησης μετά το πέρας των 2 ετών από τη ψήφιση του νομοσχεδίου αφορά τα παρακάτω ακίνητα:

Αυτά τα οποία,

α) κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν πρόσωπο σε διεθνείς, εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς, καθώς και σε εγκαταλελειμμένα τμήματα αυτών και σε σιδηροδρομικές γραμμές και εφόσον έχουν:

αα) Τα γήπεδα που υφίστανται κατά την 12η.11.1962, ημέρα δημοσίευσης του από 24.10.1962 βασιλικού διατάγματος (Δ΄ 142), ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα, ελάχιστο βάθος: δεκαπέντε (15) μέτρα, ελάχιστο εμβαδόν: επτακόσια πενήντα 750 τ.μ.,

αβ) υφίστανται κατά την 12η.9.1964, ημέρα έναρξης ισχύος του από 21.7.1964 βασιλικού διατάγματος (Δ΄ 141), ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι (20) μέτρα, ελάχιστο βάθος: τριάντα πέντε (35) μέτρα, ελάχιστο εμβαδόν 1.200 τ.μ.,

β) έχουν πρόσωπο σε εθνική, επαρχιακή, ή δημοτική οδό εφόσον υφίστανται κατά την 17η.10.1978, ημέρα έναρξης ισχύος του από 6.10.1978 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 538), και έχουν ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι πέντε (25) μ., ελάχιστο βάθος: σαράντα (40) μ. και ελάχιστο εμβαδόν δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ.,

γ) έχουν πρόσωπο σε εθνική, επαρχιακή, ή δημοτική οδό, εφόσον υφίστανται κατά την 17η.10.1978, και έχουν ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι πέντε (25) μ., ελάχιστο βάθος: σαράντα (40) μ. και ελάχιστο εμβαδόν δύο χιλιάδες

(2.000) τ.μ.,

[Τα παραπάνω αποτελούν τις λεγόμενες ακραίες παρεκκλίσεις]
δ) βρίσκονται εντός της ζώνης των πόλεων, κωμών και οικισμών και είχαν κατά την 24η.4.1977, ημέρα έναρξης ισχύος του από 5.4.1977 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 133), και ελάχιστο εμβαδόν: δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ.,

[Τα παραπάνω αποτελούν τα γήπεδα που βρίσκονται εντός ζώνης οικισμών προϋφιστάμενων του 1923]


ε) είναι άρτια και οικοδομήσιμα και απομειούνται συνεπεία απαλλοτριώσεων ή διάνοιξης διεθνών, εθνικών ή επαρχιακών οδών, εφόσον μετά από την απομείωση αυτή έχουν τα όρια αρτιότητας και τις λοιπές προϋποθέσεις των γηπέδων της περ. δ΄,

στ) σε περιπτώσεις αναδασμών, γήπεδα που δημιουργούνται και δίνονται σε δικαιούχους σε ανταλλαγή αρτίων και οικοδομήσιμων γηπέδων, εφόσον μετά από τον αναδασμό αυτόν έχουν τα όρια αρτιότητας και τις προϋποθέσεις των γηπέδων της περ. δ΄,

ζ) έχουν ελάχιστο εμβαδόν 4.000 τ.μ., όταν επ’ αυτών ανεγείρονται τουριστικές εγκαταστάσεις


Περιορίζεται η εκτός σχεδίου δόμηση τουλάχιστον κατά 10% για τις περισσότερες χρήσεις και δραστηριότητες, με τη μεγαλύτερη μείωση να εντοπίζεται στα βιομηχανικά ακίνητα στα οποία ο συντελεστής από 0,9 μειώνεται σε 0,6. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα μειώνονται και οι προβλεπόμενοι κατά παρέκκλιση όροι δόμησης ανά χρήση, όπου προβλέπονται σήμερα (υπεραγορές, εκπαιδευτήρια, νοσοκομεία-κλινικές κ.ά.).


Για τα Κτίρια με χρήση κατοικίας η μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια του κτιρίου ως και η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει:

α) Για γήπεδα εμβαδού μεγαλύτερου των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) τ.μ. μέχρι και οχτώ χιλιάδες (8.000) τ.μ., για μεν τα πρώτα τέσσερις χιλιάδες (4.000) τ.μ. τα εκατόν ογδόντα έξι (186) τ.μ., για δε τα λοιπά το γινόμενο του υπολοίπου εμβαδού του γηπέδου επί τον συντελεστή δόμησης 0,018.

β) Για γήπεδα εμβαδού μεγαλύτερου των οχτώ χιλιάδων (8.000) τ.μ., για μεν τα πρώτα οχτώ χιλιάδες (8.000) τ.μ. τα διακόσια πενήντα οχτώ (258) τ.μ., για δε τα λοιπά το γινόμενο του υπολοίπου εμβαδού του γηπέδου επί τον συντελεστή δόμησης 0,009 μη δυναμένη σε καμία περίπτωση να υπερβεί τα τριακόσια εξήντα (360) τ.μ..

γ) Για γήπεδα με εμβαδόν πολλαπλάσιο του κατά κανόνα αρτίου (4.000 τ.μ.), για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις κατάτμησης, η μέγιστη επιφάνεια κτιρίου ισούται με το άθροισμα του εμβαδού των κτιρίων που θα επιτρεπόταν να ανεγερθούν σε κάθε γήπεδο μετά την κατάτμηση, μειωμένη κατά δέκα πέντε τοις εκατό (15%), και υπό τις προϋποθέσεις ότι: α) θα ανεγερθεί μια οικοδομή και β) το γήπεδο θα παραμείνει ενιαίο. Μεταβιβάσεις κατά παράβαση των προϋποθέσεων αυτών είναι αυτοδικαίως άκυρες.


Στις εκτός σχεδίου περιοχές επιτρέπεται η συνένωση όμορων γηπέδων, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) το νέο γήπεδο που προκύπτει μετά τη συνένωση έχει εμβαδόν τουλάχιστον 4.000 τ.μ. και,

β) τουλάχιστον ένα από τα γήπεδα που συνενώνονται είναι άρτιο και οικοδομήσιμο με τις διατάξεις που μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.


Να τονισθεί ότι στα γήπεδα αυτά, οι οικοδομικές άδειες επιβαρύνονται με τέλος πέντε τοις εκατό (5%) επί του κόστους της οικοδομικής άδειας, το οποίο αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο.


Εκτός Σχεδίου Δόμηση, Οικοδομική Άδεια, Πολιτικός Μηχανικός, Κέρκυρα, Σιδάρι, Αυθαίρετα, Τοπογραφικά, Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Featured Posts
Δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμη αναρτήσεις σε αυτήν τη γλώσσα
Μείνετε συντονισμένοι...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page